GORGONZOLA CHEESE SPECK/HAM

Pomodoro, gorgonzola cheese, mozzarella cheese, speck, ham

Order now!
050 742079